Stanovy

Kompletné stanovy, ktorými sa riadi naše združenie

Na stiahnutie

Článok 1

Založenie občianskeho združenia

Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Názov a sídlo združenia

Názov združenia: ZOOM optika Bratislava

Sídlo združenia: Detvianska 31, 83106 Bratislava

Článok 3

Predmet činnosti

Predmetom činnosti združenia je:

 • ochrana a podpora zdravia
 • podpora vzdelávania

Združenie má za cieľ dobrovoľnou aktivitou svojich členov podporovať ochranu a podporu zdravia a vzdelávania, podieľať sa organizačnou a tvorivou prácou na vzdelávacích aktivitách a projektoch, v súlade s predmetom činnosti združenia.

Článok 4

Vznik a zánik členstva

 1. členom združenia sú fyzické osoby
 2. o prijatí pristupujúceho člena združenia rozhoduje Rada združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov
 3. členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo a akceptovanie stanov združenia
 4. členstvo v združení končí:
  1. vystúpením
  2. vylúčením
  3. zánikom združenia alebo
  4. úmrtím člena
 5. člen môže byť vylúčený z dôvodu:
  1. nedodržiavania stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov združenia
  2. odsúdenia za úmyselný trestný čin
  3. poškodzovanie povesti združenia
 6. o vylúčení člena rozhoduje rada združenia 2/3-novou väčšinou všetkých jej členov. Odvolanie proti jej rozhodnutiu rieši snem združenia.

Článok 5

Práva a povinnosti člena združenia

 1. Člen združenia má právo:
  1. zúčastňovať sa na rokovaní snemu, hlasovať na ňom, podávať návrhy, požadovať vyjadrenia orgánov združenia k činnosti
  2. byť volený do orgánov združenia
  3. podieľať sa na činnosti združenia
 2. Povinnosťou člena združenia je:
  1. dodržiavať stanovy združenia
  2. podieľať sa na činnosti združenia

Článok 6

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. snem
 2. rada združenia

Najvyšší orgán združenia je snem. Snem je tvorený všetkými členmi združenia.

Do jeho pôsobnosti patrí:

 1. prerokúvať správu rady o činnosti združenia
 2. schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov. Na schválenie stanov alebo ich zmien je potrebná 2/3-nová väčšina hlasov prítomných členov
 3. rozhodovanie o predložených návrhoch
 4. schvaľovanie správy o hospodárení za obdobie od predchádzajúceho snemu
 5. voľba a odvolávanie členov rady, príp. kontrolóra
 6. určovanie hlavných smerov činnosti združenia
 7. rozhodovanie o zrušení združenia. Na rozhodnutie o zrušení združenia ja potrebná 2/3-nová väčšina hlasov prítomných členov

Snem sa koná spravidla raz za dva roky. Zvoláva ho predseda, prípadne podpredseda združenia písomnou pozvánkou jednotlivým členom združenia, a to najmenej 30 dní pred jeho konaním. Podobným spôsobom zvoláva aj mimoriadny snem, a to vtedy, ak o jeho zvolanie požiada najmenej 1/3-ina členov združenia. Snem je uznášania schopný, ak je prítomná 2/3-nová väčšina členov a uznesenia snemu sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, okrem prípadov uvedených v týchto stanovách, v ktorých je potrebná 2/3-nová väčšina prítomných členov.

Výkonným orgánom združenia je rada, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu – snemu.

Do právomoci rady patrí najmä:

 1. rozhodovať o zvolaní snemu, ktoré v praxi realizuje jej predseda spôsobom uvedeným v týchto stanovách, rozpracovávať a zabezpečovať plnenie uznesení snemu
 2. riadiť činnosť združenia v období medzi snemami
 3. voliť predsedu spomedzi svojich členov a odvolávať
 4. prijímať členov združenia, rozhodovať o vylúčení členov zo združenia
 5. starať sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov

Rada má najmenej troch členov. Členovia rady si zo svojho stredu volia predsedu a podpredsedu.

Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, pričom každý z nich má právo konať samostatne. Podpredseda koná v prípade, že predseda združenia z akýchkoľvek dôvodov nemôže za združenie konať.

Článok 7

Hospodárenie

Hospodárenie sa uskutočňuje a riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia.

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorého zdrojmi sú:

 1. príspevky a dary od fyzických osôb, dotácie, granty a sponzorské príspevky od právnických osôb
 2. príspevky od občanov a podnikateľských subjektov – podiel zaplatenej dane podľa zákona o daní z príjmu
 3. výnosy z majetku a vlastnej činnosti, tieto môžu byť použité len na podporu cieľov združenia

Členské príspevky:

 1. združenie od členov nevyberá členské príspevky

Článok 8

Zánik združenia

Združenie zanikne:

 1. uznesením snemu o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením
 2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení

V prípade zániku združenia rozhoduje o majetku združenia likvidátor určený uznesením snemu alebo MV SR v prípade rozhodnutia podľa písm. b). Majetok sa prednostne použije na charitatívne účely.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie MV SR
 2. Stanovy možno meniť alebo doplniť iba rozhodnutím snemu

V Bratislave, dňa 1.2.2016

Potvrdenie o pridelení IČO